Falu Jazz/Ung Jazz Faluns integritetspolicy

Falu Jazz Klubb (FJK) och Ung Jazz Falun (UJF) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur FJK/UJF samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande FJK’s ordförande på kjell.robertson@gmail.com.

Genom att använda FJK/UJF tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att FJK/UJF använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom medlemsförmåner och distribution av nyhetsbrev , behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

FJK/UJF hanterar personuppgifter för ändamål kopplat till vår verksamhet. I denna policy förklarar vi vilka personuppgifter som FJK/UJF behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du har frågor kring FJK/UJF användning av dina personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som FJK/UJF behandlar?

De personuppgifter som FJK/UJF samlar in och hanterar hämtas oftast direkt från dig som medlem, eller som deltagare i den verksamhet som bedrivs av föreningen.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar FJK/UJF?

De personuppgifter FJK/UJF behandlar kan delas in i följande kategorier:

1. Personuppgifter till FJK/UJF medlemsorganisation (såsom namn och adressuppgifter, e-post, medlemstillhörighet, medlemstyp) Ett ingått medlemskap i FJK/UJF innebär att personuppgifter till kontaktperson samt ev. förtroendevalda lämnas till FJK/UJF.

2. Ansökningsrelaterade uppgifter (organisation, organisationsekonomi, kontaktpersons uppgifter.

3. Prenumerationer på nyhetsutskick. I vårt register för nyhetsutskick återfinns följande personuppgifter:

 • Namn och emailadresser till kontaktpersoner och/eller förtroendevalda i FJK/UJF medlemsorganisation.
 • Namn och emailadresser till samverkansparter vars uppgifter finns tillgängliga på offentliga hemsidor.
 • Namn och emailadresser till kontaktpersoner för musikgrupper, vars uppgifter finns offentligt tillgängliga i jazzgruppsregistret på vår hemsida.

4. Hemsidesrelaterade uppgifter (såsom organisation, kontaktperson, email, telefon, bild) FJK/UJF presenterar sina förtroendevalda och anställda på hemsidorna falujazz.se och ungjazzfalun.se.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som FJK/UJF samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i FJK/UJF verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister, distribution av nyhetsbrev och andra former av kommunikation till dig som medlem, samarbetspart eller övrig intressent. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:

 • Administration av FJK/UJF
 • Administration av medlemsregister och medlemsförmåner
 • Administration av eventverksamhet och studiecirklar
 • Distribution av nyhetsbrev
 • Marknadsföring av FJK/UJF verksamhet
 • Kontaktförmedling inom jazzlivet

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer, utöver de som till exempel hjälper oss med hantering av medlemsregister och utskick av nyhetsbrev, utnyttjande av medlemsförmåner, eller vid beställning av resor/hotell. Om du vill få närmare information om de externa parter (dvs. personuppgiftsbiträden) som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta ordförande på kjell.robertson@gmail.com.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i FJK/UJF. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för FJK/UJF verksamhet. För personuppgifter kopplade till eventaktiviteter och liknade kommer dessa endast att sparas till och med att aktiviteten har genomförts.

Var behandlas dina personuppgifter?

FJK/UJF lagrar och hanterar personuppgifter i flera olika system, t ex i medlemsregister, i kontaktregister och artiklar på hemsidan, i register för att skicka nyhetsbrev, i fakturerings- och lönesystem samt i personalens e-mailsystem och telefonkontakter. FJK/UJF lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Datasäkerhet

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan dig och hemsidan är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till dessa system kan få tillgång till dessa.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen informationsöverföring på internet är 100% säker. Vi eftersträvar kontinuerligt att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

Dina rättigheter

 • Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som FJK/UJF har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på FJK/UJF berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till ordförande på kjell.robertson@gmail.com. FJK/UJF kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.
 • Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta kjell.robertson@gmail.com.
 • Rätten att bli raderad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att FJK/UJF begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.

Läs om alla dina rättigheter på Datainspektionen.se

Vill du få mer information om FJK/UJF hantering av personuppgifter kan du kontakta kjell.robertson@gmail.com.

Kontakta oss

FJK/UJF är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 883202-0302. Ordförande nås på tel. 023-10195 eller alternativt via epost: kjell.robertson@gmail.com.